Till Norrmejerier startsida

Norrländsk samverkan

Varje steg vi tar mot ett Norrland med god livsmedelsförsörjning, biologisk mångfald och levande samhällen tar vi tillsammans andra aktörer, stora och små, som också verkar i vår region.

Samarbete har varit en grund för vår verksamhet ända sedan norrländska bönder gick samman och bildade andelsmejerier i början på 1900-talet för att sköta förädlingen av sin mjölk tillsammans. Utmaningarna världen står inför nu är stora och gemensamma. Därför letar vi ständigt likasinnade som liksom vi letar lösningar på de utmaningar vi står inför.

Här är ett par exempel där vi samverkat med andra aktörer för ett levande och hållbart Norrland.

Forskningssatsning för framtidens livsmedelsproduktion

Tillsammans med flera andra parter medverkar Norrmejerier i en långsiktig forskningssatsning för en stabil och hållbar livsmedelsproduktion i hela Sverige. Norrmejerier deltar i kompetenscentret SustAinimal som leds av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Forskningen där ska fokusera på att utforska djurens samspel med mark, vatten och växter, samt djurens framtida roll för en hållbar livsmedelsproduktion.

Nationellt samarbete för minskat matsvinn

Norrmejerier är med i en nationell överenskommelse för minskat matsvinn som samlar ledande livsmedelsaktörer och berörda myndigheter som tillsammans ska bidra till att halvera det globala matsvinnet till 2030. Mycket av matsvinnet uppstår i glappet mellan de olika leden i livsmedelskedjan och för att lyckas minska livsmedelssektorns klimatpåverkan måste vi samarbeta och utbyta kunskap inom branschen. Förutom Norrmejerier har också bland andra Arla Foods, COOP, LRF, Naturvårdsverket, Livsmedelsverket och Näringsdepartementet anslutit sig till överenskommelsen.

BioFuel region - för ett ofossilt norra Sverige

För att hjälpa till att driva på omställningen till bioekonomi och en fossilfri fordonsflotta så är vi med Biofuel Region, ett samarbete mellan offentlig sektor, näringsliv och forskning och utveckling. 

Circular regions

Norrmejerier är med i det regionala initiativet för cirkulär ekonomi i Umeå-regionen.  Det är del av en större internationell rörelse där man regionalt och lokalt jobbar för mer cirkulära lösningar. Norrmejerier bidrar genom att restprodukter från mejeriet i Umeå blir näring åt jordbruk och växthus i regionen. På så sätt skapas en cirkulär och hållbar lösning lokalt.

Regional jordbruksforskning

Tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet SLU och en rad andra aktörer i det lokala näringslivet är Norrmejerier en aktiv partner i RJN - Regional jordbruksforskning för norra Sverige. Norrland är ett av världens nordligaste jordbruksområden och fokuset i forskningen ligger på att ta tillvara de specifika förutsättningar som gör att norra Sverige kan spela en viktig roll i omställningen till en hållbar livsmedelsförsörjning; både lokalt, nationellt och globalt.

Upptäck mer