Till Norrmejerier startsida

Hållbarhets- och verksamhetspolicy

Norrmejeriers vision är att göra gott för Norrland och planeten. Vi bidrar till en livskraftig mjölkproduktion i Norrland. Vi har våra rötter djupt i den norrländska jorden och när Norrland mår bra så mår vi bra.

Vår hållbarhets- och verksamhetspolicy gäller för hela Norrmejerier ekonomisk förening. Den styr vår verksamhet och ligger till grund för hur vi hanterar risker och fattar beslut. Vi tar stöd av policyn när vi möter och samverkar med kunder, konsumenter, leverantörer och kollegor. Nedan hittar du en sammanfattande version. Policyn i sin helhet hittar du här

Vi bidrar till ett levande Norrland och ett hållbart samhälle

Hållbarhet är ett viktigt och prioriterat område, både idag och i framtiden. Hållbarhet innebär att ta ansvar för miljö, visa omsorg om människor och djur samt säkerställa långsiktig lönsamhet. Att upprätthålla och stärka förtroendet hos konsumenter och andra intressenter är helt avgörande för Norrmejeriers framgång.

Vi följer samhällets legala krav, etiska normer, branschriktlinjer, överenskomna kundkrav och andra krav som berör vår verksamhet. Vi arbetar för ett hållbart Norrland som vi kan vara stolta över och med gott samvete kan lämna över till kommande generationer. 

FN:s 17 globala utvecklingsmål för hållbar utveckling, Agenda 2030, FN:s Global Compact:s 10 principer och de nationella miljökvalitetsmålen utgör ett viktigt ramverk i Norrmejeriers hållbarhetsarbete.

Kvalitet

Livsmedelssäkerhet, spårbarhet och utmärkt produktkvalitet är av stor vikt genom hela försörjningskedjan. Det ska kännas tryggt och säkert att välja Norrmejeriers varumärken och produkter. 

Alla våra mjölkleverantörer är certifierade enligt Norrgården och våra ekologiska gårdar är KRAV-certifierade. Mejerierna är certifierade enligt FSSC 22000 och vi jobbar ständigt med att förbättra vårt ledningssystem för livsmedelssäkerhet. Vi använder HACCP-metodiken för att identifiera och förebygga livsmedelssäkerhetsrisker. 

Miljö- och klimatansvar

Vi tar största möjliga miljöhänsyn och arbetar aktivt med att förebygga och minska den negativa påverkan som vår verksamhet ger upphov till. Det gör vi genom att prioritera förnybara energikällor och drivmedel, effektivisera energianvändningen, välja miljövänliga och materialåtervinningsbara förpackningar, optimera transporter och avfallsåtervinning samt minska vattenanvändning och svinn. 

Norrmejerier ska minska sin klimatpåverkan i hela värdekedjan från gård till konsument i linje med Parisavtalets mål om att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader. Åtagandet sker inom ramen för det internationella initiativet Science Based Target och ställer krav på Norrmejerier som företag, men också på våra leverantörer av produkter och tjänster. 

Alla våra mjölkgårdar är certifierade enligt Norrgården, våra ekologiska gårdar är KRAV-certifierade och Norrmejerier är certifierat och jobbar enligt ISO 14001

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

Vår företagskultur genomsyras av våra kärnvärden glädje, stolthet och flexibilitet. Vi jobbar aktivt och gemensamt för en säker och hälsosam arbetsplats. Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas och alla de aktiviteter som genomförs. Vår arbetsmiljö ska vara utvecklande med god balans mellan arbete och fritid.

Vi följer de lagar, avtal och regler som gäller på den svenska arbetsmarknaden och har ett väl fungerande samarbete med våra fackliga organisationer. Vi ger våra medarbetare kompetensutveckling och fördjupad kunskap. 

Vi använder ett systematiskt arbetssätt för att förebygga risker. Arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud. Våra anställda ges den introduktion och utbildning som behövs för att de ska kunna arbeta säkert och hälsosamt. 

Socialt och etiskt ansvarstagande

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. Vi utgår i vårt arbete från FN:s Global Compacts regler om socialt och etiskt ansvar, vilket avspeglar sig i de normer vi själva följer. 

Vi arbetar aktivt med att främja likabehandling, jämlikhet, mångfald och goda arbetsvillkor. Vårt arbete präglas av ömsesidig respekt samt tolerans för olikheter och ingen form av kränkande särbehandling eller diskriminering accepteras. Vi samverkar med våra leverantörer för att åstadkomma goda arbetsvillkor och minska risken för barnarbete, tvångsarbete och diskriminering.

Nolltolerans mot korruption och mutor

Vi har nolltolerans mot alla former av mutor, korruption eller annan otillbörlig påverkan. Norrmejerier och anställda inom företaget är inte tillåtna att ta emot gåvor eller olämpliga betalningar från etablerade eller potentiella leverantörer som överskrider regleringar enligt svensk lag. Vi verkar för god affärsetik.

Kommunikation

Vårt kommunikationsarbete ska bidra till företagets affärsutveckling. Vi respekterar personlig integritet och tar ansvar för att hantera personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Vår interna och externa kommunikation ska präglas av en öppen dialog och förmedla våra värderingar och vårt regionala engagemang. 

Vi ska ha en uppförandekod som på ett överskådligt sätt sammanfattar våra viktigaste regler och riktlinjer. Vi har också en särskild uppförandekod för leverantörer som ska kommuniceras och signeras av våra samarbetspartners.

Långsiktig lönsamhet och ständiga förbättringar

Vi ska i hela vår verksamhet, genom tydliga mål och med bibehållen affärsmässighet, verka för en långsiktig och hållbar mjölkproduktion, förädling, distribution och försäljning. Vi verkar för resurseffektivitet och långsiktig lönsamhet till nytta för samhället. 

Vi integrerar hållbarhetsfrågorna i vår verksamhetsstyrning och i våra beslut och vi genomför interna revisioner för att säkerställa efterlevnad, utmana och förbättra våra processer. Vi arbetar tillsammans för att ständigt förbättra verksamheten och utforma arbetssätt som ger effektiva flöden. Varje ledare ska på ett aktivt och synligt sätt arbeta med ständiga förbättringar som involverar samtliga medarbetare.

Upptäck mer