Till Norrmejerier startsida

Öppna landskap ger biologisk mångfald

De ängs- och betesmarker som omger våra norrländska mjölkgårdar har en otroligt stor artrikedom och de utgör några av de rikaste växtsamhällena på jorden. För att vi ska kunna bevara dem är de betande norrländska korna oumbärliga.

Typiskt för det norrländska jordbruket är ett varierat åkerlandskap med vallar av gräs uppbrutet av diken, åkerholmar och våtmarker. Här finns en variation i växtligheten och det ger goda förutsättningar för blommor och insekter, där också fåglar hittar föda och finner skydd för sina ungar. Många växter, insekter och fåglar som vi tycker är självklara finns enbart i anslutning till den norrländska gården. På de gårdar i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Ångermanland som Norrmejeriers mjölk kommer ifrån lever och arbetar ungefär 24 000 kor.

Under 2021 höll de norrländska mjölkgårdarna cirka 50 000 hektar jordbruksmark öppen i Norrland. Vi har satt ett mål på att bibehålla den arealen öppen jordbruksmark. Det största hotet mot den biologiska mångfalden är att ängs- och betesmarker växer igen. Varje liter mjölk du köper hjälper till att hålla landskapen öppna och på varje kvadratmeter betad hage kan det finnas upp till 50 olika arter som håller igång ekosystemet. På så sätt bidrar du till att bevara den biologiska mångfalden i Norrland.

Upptäck mer