Till Norrmejerier startsida

Norrgården® är vår norrländska kvalitetsstämpel

Ett hållbart norrländskt lantbruk är en förutsättning för ett levande norrländskt landskap och biologisk mångfald i vår natur. Det leder även till bättre resurshantering och att korna har det bra, vilket i förlängningen ger en mjölkråvara av hög kvalitet. Vi ställer därför höga krav på hur våra gårdar drivs. Så här arbetar vi med att säkerställa att kraven följs.

Norrgården® – ett norrländskt kvalitetssäkringssystem

Norrmejerier har ett eget kvalitetssäkringssystem Norrgården®. I detta regelverk finns allt som gårdarna ska förhålla sig till för att bli godkänd som leverantörer av mjölkråvara till Norrmejerier.

Kvalitetssäkringssystem Norrgården® omfattar lagstiftning som berör djurhållning, mjölkproduktion, miljö och växtodling. LRF Mjölks branschpolicy och branschriktlinjer för ”Hygienisk mjölkproduktion” likväl som Norrmejeriers egna leverans- och kvalitetsregler för en god mjölkråvara utgör  centrala delar av kvalitetssäkringssystemet. I avsikt att främja ett hållbart lantbruk har Norrmejeriers styrelse även antagit en hållbarhetspolicy som utgör en viktig hörnsten i Norrgården®.

Syftet med reglerna i kvalitetssäkringssystemet Norrgården® är att kunna garantera: god mjölkkvalitet, hög livsmedelssäkerhet, god djuromsorg och miljöansvar. 

En egenkontroll av kvalitetssäkringssystemet Norrgården® ska utföras av gårdarna och sändas in till Norrmejerier årligen. Varje gård kommer i normalfallet revideras minst en gång vart annat år av Norrmejerier och/eller oberoende certifieringsorgan. För de gårdar som inte hade några avvikelser vid den föregående revisionen kan revisionsperiod utökas till att vara tre år.


Upptäck mer