Till Norrmejerier startsida

Mjölkgården, mejeriet och klimatet

Vi är övertygade om att Norrmejerier och norrländsk mjölkproduktion är en del i lösningen för en klimatomställning. Vi är i den unika positionen att vi kan arbeta i varje steg hela vägen från ko till konsument och på så sätt bidra till en mer uthållig och motståndskraftig planet.

Mjölkgårdarna

Ett hållbart norrländskt lantbruk är en förutsättning för ett levande norrländskt landskap och biologisk mångfald i vår natur. Ser man på mjölkgårdens totala utsläpp av växthusgaser kommer den största andelen från när korna smälter sin mat, därefter kommer utsläppen från själva produktionen av deras foder. Men de norrländska gårdarna har även positiv inverkan på klimatet! Vallodlingen som sker på en stor del av den norrländska åkermarken har en viktig funktion för kolinlagring. Fleråriga grödor, till exempel vall, bidrar till mindre erosion av jordar, jämfört med ettåriga grödor. Att man inte plöjer varje år gör också att man minskar frisläppandet av koldioxid och bidrar till mindre drivmedelsförbrukning. I åkerkanter och på naturbetesmarker finns en mångfald av arter av både växter och djur som är viktiga för den biologiska mångfalden. Flera gårdar har även egna biogasanläggningar och solpaneler på taken.

På Norrmejerier har vi ett eget kvalitetssäkringssystem som heter Norrgården®, som även innehåller en hållbarhetspolicy som ska hjälpa mjölkgårdarna att minska sin klimatbelastning. Norrmejeriers gårdar ska medverka till att utsläpp av växthusgaser minskar från bland annat gårdarnas energiförbrukning och drivmedel. Målsättningen är att all energi som används 2030 skall komma från förnybara källor och planen är att 2035 ska allt drivmedel som används på gårdarna vara förnybart.

Utsläpp av metan

Jordbruket står för en stor del av de globala utsläppen av växthusgasen metan. För att förstå mejeriproduktionens klimatpåverkan behöver vi dock ta hänsyn till både utsläpp och upptag av klimatpåverkande gaser. Läs mer här.

Mejerierna

Även på våra mejerier ser vi till att optimera sättet som vi använder energin. Det kan till exempel handla om att byta till mer energisnål LED-belysning eller göra smartare ventilationslösningar. Vi har också stort fokus på att minska svinn och hushålla med vattnet.

Vid Umeå Mejeri har vi dessutom en egen biogasanläggning. I den omhändertar vi bi- och överskottsprodukter i vår produktion. Genom att röta dem får vi ut energi i form av biogas som vi använder i våra anläggningar. På så sätt blir vi mer självförsörjande med energi och restprodukter och avlopp blir en tillgång istället för en miljöbelastning. Biogasanläggningen förser mejeriet med ca 1/3 av den energi som går åt i produktionen.

Vårt mål är att senast 2030 ha 100% förnybar energi i hela vår verksamhet, och vi ligger redan på 99%.

Vill du läsa mer om hur våra mjölkgårdar arbetar för klimatet? Läs mer i avsnittet om hur de öppna landskapen leder till mer biologisk mångfald.

Upptäck mer