Till Norrmejerier startsida

En demokratisk förening

Norrmejerier är en ekonomisk förening, ett kooperativ som ägs av de norrländska mjölkbönderna gemensamt. Som medlemmar i Norrmejerier har de norrländska mjölkbönderna en garanterad avsättning för den mjölk som produceras på gården.

Ersättningen för mjölken till mjölkbönderna bestäms av Norrmejeriers styrelse, som väljs av medlemmarna på föreningsstämman, och kan justeras under året beroende på föreningens möjligheter och behov. Den vinst som görs i verksamheten går inte till någon enskild ägare utan pengarna går tillbaka till föreningens medlemmar, dvs mjölkbönderna i Norrland. En del av dessa pengar återinvesteras i mjölkgårdarna, en del i de gemensamt ägda mejerierna. Det finns en långsiktighet i verksamheten, medlemmarna styrs inte av kvartalsrapporter och börsnoteringar och de investeringar som görs ska bära frukt i framtiden. För Norrland och för kommande generationer mjölkbönder.

Så fungerar Norrmejerier Ekonomisk Förening

Kretsar

Norrmejeriers medlemmar delas in i tio geografiska kretsar. Kretsarna utgör basen i medlemsorganisationen, och på kretsmötet diskuteras föreningens verksamhet. Vid ordinarie kretsmöte, normalt i mars månad, väljs fullmäktige till föreningsstämman, kretsråd och kretsens valberedning. Även ledamot till stämmovalberedningen nomineras. Därutöver sammanträder kretsen/kretsråden vid behov. Styrelsen bjuder in till informations/ägarmöten när detta anses nödvändigt.

Föreningsstämma

Norrmejerier har en ordinarie årlig föreningsstämma. Stämman hanterar sedvanliga frågor tillhörande en föreningsstämma.  Stämman väljer föreningens styrelseledamöter, revisorer och stämmovalberedning. Vid konstituerande styrelsesammanträde efter föreningsstämman utser styrelsen inom sig ordförande och vice ordförande.

Fullmäktigekonferenser

Fullmäktigekonferens är styrelsens rådgivande organ/bollplank och består av fullmäktige, valberedning och revisorer. Vid fullmäktigekonferens diskuteras gemensamma frågor som är angelägna inom föreningen och ägarfrågor. Styrelsens frågeställningar till fullmäktigekonferens bereds ofta av fullmäktigekonferensens presidium och utsedda arbetsgrupper. Resultatet av diskussionerna blir därefter en del i styrelsens beslutsprocess.

Norrmejeriers styrelse

Norrmejeriers styrelse verkar för föreningens och medlemmarnas bästa, nu och i framtiden. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som föreningsstämman fattat, arbeta med strategifrågor samt representera föreningen i olika sammanhang. Norrmejeriers styrelse tillsätter även vd. 

Företagsledning

Företagsledningen leds av verkställande direktören, vd. Företagsledningen består av chefer på den högsta nivån i föreningen som har det dagliga ansvaret att sköta företaget och driva föreningens verksamhet enligt uppsatta mål.

Ägaruppdrag

Norrmejeriers ägaruppdrag är att främja mjölkgårdens lönsamhet och trygga avsättningen av medlemmarnas mjölkråvara idag och imorgon.

Affärsidé

Norrmejerier ska tillgodose konsumenternas och kundernas önskemål om färska, lokalproducerade och unika mejeriprodukter av utmärkt kvalitet och smak och därmed skapa bra förutsättningar för en livskraftig mjölkproduktion i Norrland.

Vision

Norrmejerier gör gott för Norrland. Ett levande Norrland som vi kan vara stolta över! Vi gör mjölkbaserade produkter av utmärkt kvalitet och smak.  Norrmejerier agerar med ett långsiktigt och hållbart perspektiv i hela värdekedjan från hage till mage. Norrmejerier gynnar den norrländska regionen genom att skapa arbetstillfällen, öppna landskap och kortare transportsträckor av livsmedel.

Övergripande mål

Norrmejerier ska vara ett självständigt och lönsamt mejeriföretag som gör gott för Norrland och därmed för oss själva. Långsiktigt hållbarhetsarbete, såväl finansiellt, socialt och ekologiskt ska genomsyra hela verksamheten. För oss är hållbarhet en förutsättning för långsiktig lönsamhet. För att nå våra övergripande mål krävs solid finansiering, konkurrenskraftig ägaravkastning och stabil invägning av mjölkråvara.

Föreningslagen

Som ekonomisk förening följer Norrmejerier lagen om ekonomisk förening, vilken redovisningsmässigt till stora delar överensstämmer med lagstiftningen för aktiebolag.

Upptäck mer